การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงินในExpress

การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงิน

 •  
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้คิดค่าเสื่อมลงบัญชีทั้งแฟ้มด้วย แล้วค่อยไปดูรายงาน
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเช็ครับ ควรสั่งคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ หรือเช็คจ่าย ควรสั่งคำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่
  • ก่อนดูรายงานรายละเอียดประกอบ หรือแยกประเภท ให้คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงก่อน
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับสินค้า ควรคำนวณสินค้าข้อ 7.4 คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี

การตรวจสอบเช็ครับล่วงหน้า ก่อนตรวจสอบจะต้องนำสมุดบัญชีหรือ Bank Statement มาบันทึกผ่านเช็ครับก่อน แล้วต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 54 แยกประเภทบัญชีเช็ครับล่วงหน้ากับ รายงาน 3 C เช็ครับคงเหลือ ณ วันที่ ถ้าหากตรงกันถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงอาจเกิดจากการ

 •  
  • ยอดยกมาของเช็ครับล่วงหน้าที่บันทึกไว้ที่ทะเบียนเช็ครับ รวมแล้ว ไม่ตรงกับในบัญชียอดยกมา ในเมนูบัญชี ข้อ 3
  • แก้ไขบัญชีเช็ครับล่วงหน้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
  • หรือมีการลงบัญชีเช็ครับล่วงหน้าในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้กรอกเลขที่เช็ค
  • หรือเกิดจากไป CTRL-D ลบเช็คทิ้ง ในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก

การตรวจสอบเช็คจ่ายล่วงหน้า ก่อนตรวจสอบจะต้องนำ Bank Statement มาบันทึกผ่านเช็คจ่าย แล้วพิมพ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 54 แยกประเภทบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้ากับ รายงาน 3 D เช็คจ่ายคงเหลือ ณ วันที่ ถ้าหากตรงกันถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงอาจเกิดจากการ

 •  
  •  
   • ยอดยกมาของเช็คจ่ายล่วงหน้าที่บันทึกไว้ที่ทะเบียนเช็คจ่าย รวมแล้ว ไม่ตรงกับในบัญชียอดยกมา ในเมนูบัญชี ข้อ 3
   • แก้ไขบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • หรือมีการลงบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้กรอกเลขที่เช็ค
   • หรือเกิดจากไป CTRL-D ลบเช็คทิ้ง ในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก

การตรวจสอบราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาทั้งสิ้น จะต้องปริ๊นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 5 B5 ค่าเสื่อมแยกตามบัญชีทรัพย์สิน ดูที่ช่องของราคาทรัพย์สินว่ายอดรวมนั้นตรงกับบัญชีที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในรายงาน 5.5 รายละเอียดประกอบหรือไม่ ถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ราคาซื้อของทรัพย์สินแต่ละตัวที่กรอกไว้ในรายการทรัพย์สินรวมกันแล้ว ไม่ตรงกับในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาของทรัพย์สินแต่ละประเภท
   • ได้ลงรายการทรัพย์สินในเมนูบัญชี ข้อ B ไว้ แต่ไม่ได้บันทึกซื้อทรัพย์สินตัวนั้น ในสมุดรายวันด้วย
   • บันทึกซื้อทรัพย์สินในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้บันทึกรายการทรัพย์สินในเมนูบัญชี ข้อ B
   • บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน แต่ไม่ได้บันทึกการขายในสมุดรายวัน
   • บันทึกการขายในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน
  • การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ทั้งสิ้น จะต้องปริ๊นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 5 B5 ค่าเสื่อมแยกตามบัญชีทรัพย์สิน ให้นำช่องของราคาทรัพย์สินลบกับช่องยอดยกไปจะได้ค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งสิ้นและนำยอดดังกล่าวไปเทียบกับบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมในรายงาน 5.5 รายละเอียดประกอบ ถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันอาจเกิดจาก
   • ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ที่ใส่ไว้ในรายการทรัพย์สินแต่ละตัว ไม่ตรงกับในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาของค่าเสื่อมราคาสะสม
   • บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน แต่ไม่ได้ลงบัญชีเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมในสมุดรายวันด้วย
   • ลงบัญชีเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมในสมุดรายวันไว้ แต่ไม่ได้บันทึกการขายทรัพย์สิน ในรายการทรัพย์สิน

การตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีลูกหนี้การค้าและ รายงานสถานะลูกหนี้หรือลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาลูกหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน – > ข้อ 1 รับเงิน –> ข้อ 6 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีลูกหนี้การค้า
   • ในรายละเอียดลูกค้ามีการผูกบัญชีเพื่อลงรายวันไว้มากกว่า 1 บัญชี คืออาจมีลูกค้าบางรายผูกบัญชีไว้กับบัญชีลูกหนี้อื่น ๆเช่นลูกหนี้นาย ก ผูกบัญชีไว้กับบัญชีลูกหนี้การค้าส่วนลูกหนี้นาย ข ผูกบัญชีไว้กับลูกหนี้อื่น ๆเป็นต้น ฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีลูกหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • วันที่รับชำระหรือออกใบลดหนี้ อยู่ก่อนวันที่ขายสินค้า
   • มีการลงบัญชี ลูกหนี้การค้าในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูขาย หรือการเงิน ทำให้ในแยกประเภทบัญชีลูกหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในลูกหนี้รายตัวไม่มี

การตรวจสอบเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้การค้าและ รายงานสถานะเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาเจ้าหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน – > ข้อ 2 จ่ายเงิน –> ข้อ 5 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีเจ้าหนี้การค้า
   • ในรายละเอียดผู้จำหน่ายมีการผูกบัญชีเพื่อลงรายวันไว้มากกว่า 1 บัญชี คืออาจมีผู้จำหน่ายบางรายผูกบัญชีไว้กับเจ้าหนี้อื่น ๆฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีเจ้าหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • วันที่จ่ายชำระหรือส่งคืน อยู่ก่อนวันที่ซื้อเชื่อ
   • มีการลงบัญชี เจ้าหนี้การค้าในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูซื้อ หรือการเงิน ทำให้ในแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในเจ้าหนี้รายตัวไม่มี

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเทียบกับรายงานสินค้า ที่เมนูรายงานข้อ 4.2.5 (กรณีคิดต้นทุนไม่แยกตามคลัง) หรือรายงานข้อ 4.2. B (กรณีคิดต้นทุนแยกตามคลัง) ดูช่องมูลค่าคงเหลือถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาของสินค้าที่บันทึกไว้ในเมนูรายละเอียดสินค้า รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลืออาจลองเช็คจากในรายงาน 425 หรือ 42 B ในขอบเขตรายงานกำหนดตรง ณ วันที่ให้ เป็น วันที่เริ่มรอบบัญชี ส่วนตรงหัวข้อพิมพ์ล๊อตคงเหลือให้กำหนดเป็น “Y”
   • ในรายละเอียดสินค้ามีรหัสสินค้าบางตัว อ้างถึงกลุ่มบัญชีสินค้า ที่ไม่ใช่กลุ่มของสินค้าสำเร็จรูป ฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • มีการลงบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูซื้อ หรือเมนูขาย ทำให้ในแยกประเภทบัญชีสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหว แต่ในสินค้ารายตัวกลับไม่มีการเคลื่อนไหว

การตรวจสอบเงินมัดจำรับคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีเงินมัดจำรับ  เทียบกับรายงานเงินมัดจำรับ  ที่เมนูรายงานข้อ 1.1.2 เลือกวันที่ตั้งแต่ 01/01/30 (ทุกครั้งถึงแม้จะเป็นปีถัด ๆ ไปก็ตาม) จนถึงสิ้นเดือนที่ตรวจสอบ เลือกที่ช่อง พิมพ์เฉพาะเอกสารที่ค้าง (จะต้องจำไว้ว่ารายงานนี้ต้องพิมพ์ตรงกับวันสิ้นเดือนทุกครั้ง เพราะหากมีการเคลื่อนไหว รายงานนี้จะถูกเปลี่ยนแปลง และทำให้ไม่พิมพ์รายงานที่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้) ถ้ารายงานทั้งสอง ตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • มีการลงบัญชีเงินมัดจำรับในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูขาย->เงินมัดจำรับ  หรือเมนูรับชำระหนี้ โดยเลือก รับชำระด้วยเงินมัดจำรับ แต่ไม่ได้ เลือกตัดเงินมัดจำรับใบนั้น ๆ ทำให้ในแยกประเภทบัญชีสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหว แต่ในเงินมัดจำรับกลับไม่มีการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องมีรายละเอียดประกอบอื่น  เช่น

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ธนาคารเปรียบเทียบสมุดบัญชีหรือ Bank statement

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เงินสดในมือเปรียบเทียบกับเงินที่มีเหลืออยู่จริง

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เจ้าหนี้กรมสรรพากรหรือลูกหนี้กรมสรรพากร เปรียบเทียบกับยอดที่มีเหลืออยู่จริง

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3/53 เปรียบเทียบกับรายการที่จ่ายในเดือนถัดไป ซึ่งจะต้องมียอดคงเหลือตรงกับยอดที่จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เงินฝากค้ำประกัน (ถ้ามี) กับการอ้างอิงถึงหนังสือค้ำประกัน

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กับการอ้างอิงถึงเอกสารที่บันทึกค้างจ่าย

Advertisements

เกี่ยวกับ ll accounting sis

ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Express วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การใช้งานExpress คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงินในExpress

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s