โปรแกรม Express|บริการบัญชีครบวงจร (คู่มืออย่างย่อ)

 www.ll-accounting.com จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express วางระบบและบริการบัญชีครบวงจร ติดต่อ  (08)-6488-4202  (08)5142-1808  (08)4633-9119 Tel/FAX (02)106-2468

สำหรับคู่มือนี้ เป็นคู่มืออย่างย่อ สำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น

1.       การบันทึกตารางข้อมูล เช่น เพิ่มหมวดสินค้า,หน่วยนับ,คลังสินค้า

การเพิ่มหมวดสินค้า          เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หมวดสินค้า

การเพิ่มหน่วยนับ               เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หน่วยนับ

การเพิ่มคลัง                       เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-คลัง

2.       บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ มี สินค้า,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,ค่าใช้จ่าย,รายได้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้                  เมนู ขาย->รายละเอียดลูกหนี้

รายละเอียดเจ้าหนี้                  เมนู ซื้อ->รายละเอียดเจ้าหนี้

รายละเอียดสินค้า                   เมนู สินค้า->รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         เมนู ซื้อ->รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย ใน เมนู ซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่สัมพันธ์กับผังบัญชี เช่น

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าไฟฟ้า                     รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีค่าไฟฟ้า

รายละเอียดรายได้อื่น ๆ                เมนู ขาย->รายละเอียดรายได้อื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกรายได้อื่น ที่ไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าที่ตัดสต๊อค  ใน เมนู ขาย โดยรายละเอียดรายได้ จะต้องสัมพันธ์กับผังบัญชี เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.       บันทึกยอดยกมาบัญชี,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,เช็ครับ,เช็คจ่าย,สินค้า

บัญชียกมา            เมนู บัญชี->ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว->บันทึกยอดยกมา

เจ้าหนี้ยกมา          เมนู การเงิน->จ่ายเงิน-บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา

ลูกหนี้ยกมา           เมนู การเงิน->รับเงิน-บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา

เช็ครับยกมา          เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็ครับ

เช็คจ่ายยกมา        เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็คจ่าย

สินค้า                    เมนู การเงิน->สินค้า->รายละเอียดสินค้า->เลือกรายการสินค้าแล้วกด F8 (กรณีใช้แบบเฉลี่ย) กด F7 (กรณีใช้แบบ FIFO)

สินทร้พย์ถาวร        เมนู บัญชี->รายการทรัพย์สิน (เพิ่มรายการยอดยกมา จากปีก่อน ๆ ทั้งนี้ให้ใส่มูลค่าค่าเสื่อมสะสมยกมาด้วย

4.       บันทึกตั้งหนี้->จ่ายเงิน->ผ่านเช็คจ่าย

ตั้งเจ้าหนี้                 เมนู ซื้อ->ซื้อเชื่อ

จ่ายเงิน                   เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

ผ่านเช็คจ่าย           กรณีที่มีการจ่ายเช็คให้บันทึกผ่านเช็คจ่ายโดยนำข้อมูลจาก Bank Statement มาทำการผ่านเช็ค โดยเข้าเมนู การเงิน->ธนาคาร->ผ่านเช็คจ่าย

5.       บันทึกซื้อ,ค่าใช้จ่าย (ไม่ได้เครดิต แต่จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คหรือโอนเงิน)

ซื้อเงินสด                เมนู ซื้อ->ซื้อเงินสด

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

6.       กรณีที่มีการส่งคืนหรือได้รับลดหนี้

ส่งคืนหรือลดหนี้              เมนู การเงิน-จ่ายเงิน-ส่งคืน/ลดหนี้

7.       บันทึกขายสด

บันทึกขายสด        เมนู ขาย->ขายเงินสด

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

8.       บันทึกขายเชื่อ->วางบิล->รับชำระหนี้->นำเงินสดฝากธนาคารหรือนำเช็คฝากธนาคาร->ผ่านเช็ครับ

บันทึกขายเชื่อ       เมนู ขาย->ขายเชื่อ

บันทึกวางบิล         เมนู การเงิน->รับเงิน->วางบิล

บันทึกรับเงิน          เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

บันทึกฝากเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ฝากเงินสด

บันทึกผ่านเช็ครับ  เมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คผ่าน

(ในการผ่านเช็ครับ มีวิธีอื่น ๆ อีก เช่น มีSlip เป็นหลักฐานในการนำเช็คไปฝาก เข้าเมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คนำฝาก->ใช้ใบนำฝาก)

9.       บันทึกรับคืน/ลดหนี้

บันทึกรับคืน/ลดหนี้               เมนู การเงิน->รับเงิน->รับคืน/ลดหนี้

10.    การเบิกจ่ายสินค้าเพื่อผลิตหรือเบิกใช้งาน

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->จ่ายสินค้าภายใน->จ่ายสินค้าภายใน//เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต

11.    รับสินค้าจากการผลิต

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->ปรับปรุงยอดสินค้า->รับสินค้าจากการผลิต

12.    บันทึกนำเงินฝากธนาคาร,ถอนเงิน

บันทึกถอนเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ถอนเงินสด

บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร            เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->โอนเงินระหว่างบัญชี

13.    บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยไม่ได้เชื่อมต่อจากระบบซื้อ ขาย การเงิน สินค้า

เมนู บัญชี->ลงประจำวัน->สมุดรายวัน

14.    เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ จะต้องทำรายการต่าง ๆ ดังนี้

14.1  สร้างผังบัญชี              เมนู บัญชี->ผังบัญชี

14.2  สร้างสมุดธนาคาร       เมนู ธนาคาร->รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

14.3   กำหนดวิธีการจ่ายเงินและรับเงิน

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบขายและลูกหนี้->วิธีการรับชำระหนี้

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีการจ่ายชำระหนี้

15.    บันทึกรายการทรัพย์สินถาวร

เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่ซื้อมา (มูลค่าก่อน VAT) เพื่อให้เกิดการบันทึกค่าเสื่อมราคา (โดยระบบเชื่อมต่อไปยังบัญชีอัตโนมัติ)

เมนูบัญชี->รายการทรัพย์สิน

16.    การใช้คีย์บอร์ด เพื่อการเพิ่ม,แก้ไข,ลบหรือ อื่น ๆ

Alt+A               =             เพิ่ม

Alt+E              =             แก้ไข

Alt+D              =             ลบ

Shift+F2         =             เครื่องคิดเลข

Alt+l                =            การค้นหาข้อมูลแบบ list

F2                   =             ใช้ในเมนู บัญชี ->ลงรประจำวัน เมื่อบันทึกถึงรายการสุดท้ายและไม่ต้องการบันทึกด้วยการกดคีย์ตัวเลข  ให้กด F2 โปรแกรมจะคำนวณยอดผลต่างใส่ในช่องจำนวนเงิน เมื่อกด F2

ทิปและเทคนิคอื่นในโปรแกรมบัญชี Express

 • ในเมนูใดๆ หากต้องการ  แก้ไข เพิ่ม ลบ รายละเอียด เช่น รายการสินค้า รายการชำระโดยอื่นๆ รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษีซื้อ   ให้คลิ๊กขวาที่บรรทัดรายละเอียด
 • ในกรณีที่อยู่ในเมนูซื้อสด บันทึกค่าใช้จ่าย อื่น หรือ จ่ายชำระหนี้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อบันทึกบัญชี และระบบจะเชื่อมต่อไปยังระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อกรอกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • ในบางครั้งหากต้องการตรวจดูรายการซื้อเชื่อหรือขายเชื่อ ว่าได้จ่ายชำระหรือรับชำระหรือไม่ ด้วยเอกสารใบใด  เมื่ออยู่ในเมนูซื้อเชื่อหรือขายเชื่อ เลือกเอกสารที่ต้องการตรวจดู แล้วเลือก Sheet การชำระเงิน หากปรากฎเลขที่เอกสาร และจำนวนเงินที่ชำระ แสดงว่ามีการชำระเงินแล้ว


Advertisements

เกี่ยวกับ ll accounting sis

ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Express วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การใช้งานExpress คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

28 ตอบกลับที่ โปรแกรม Express|บริการบัญชีครบวงจร (คู่มืออย่างย่อ)

 1. kang4roo พูดว่า:


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  IF YOU NEED A BLOG, DONT FORGET TO SEE WEBSITE “Leoxa.com”
  (The Themes Is Very-very Beautiful & Also Able To Place Adsense)

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 2. bloggoo พูดว่า:

  “ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความคิด สิ่งที่น่าสนใจ สะท้อนความเป็นตัวคุณ เพื่อให้เป็นสังคมออนไลน์คุณภาพอีกแห่งหนึ่งของคนไทย พิมพ์หรือเข้าไปได้ที่ http://www.bloggoo.com/
  ขออภัยหาก Comment ฉบับนี้รบกวนท่าน. ขอบคุณมากครับ.

 3. อยากได้ที่มีรู)ประกอบด้วยอะครับ

 4. best buy product พูดว่า:

  สินค้าดีมีคุณภาพ จาก อเมซอล สนใจดูได้ที่นี่ http://www.bestbuysaleprices.com ขออภัยหาก Comment ฉบับนี้รบกวนท่าน. ขอบคุณมากครับ.

 5. kanittha พูดว่า:

  โปรแกรมบัญชี Express ใช้งานไม่ได้ฟ้อง Error No:-330 Tag Name not found ISRUN1 ต้องแก้ไขยังไงค่ะ

 6. นิรนาม พูดว่า:

  พอจะพิมพ์รายงานบัญชีแต่ตัวหนังสือมันโย้ ต้องไปตั้งค่าที่ไหน อย่างไรค่ะ ใช้express on windows เครื่องเป็น windows 7 รบกวนช่วยตอบแบบละเอียดหน่อยน่ะคะ

 7. บ.ทิพย์บรรพต กรุ๊ป พูดว่า:

  Error No: 330 (92….) และมีข้อความว่า Tag Name Not Found คือ อะไรคะ เปิดข้อมูลไม่ได้เลย

 8. นิรนาม พูดว่า:

  ลองจัดเรียงข้อมูลดูก่อนนะคะ

 9. นันธิเวช พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ไม่มีความรู่Expessเรยค่ะ แต่ต้องมาใช้งาน มีข้อสงสัยอยากถามว่า การบันทึกคชจ.เป็นเงินสดบันทึกได้ที่หัวข้อไหนค่ะ ใช่ตรงที่
  บัญชี
  สมุดรายวันจ่ายเงิน
  ใช่ตรงนี้หรือเปล่าค่ะ

  • นิรนาม พูดว่า:

   สามารถทำได้หลายเมนูค่ะ
   เช่น ในสมุดรายวันจ่าย หรือจะเข้าที่ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   ซึ่งต้องสร้างรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนนะคะ

 10. พี พูดว่า:

  ในช่องรหัสสามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้ไหม ” / “

 11. นิรนาม พูดว่า:

  อยากทราบการตัดStock ค่ะ ตั้งแต่สร้าง ใหม่เลยค่ะ

 12. เปโกะ พูดว่า:

  ไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรม Express เลยค่ะ อยากทราบว่าใช้งานยากรึเปล่าค่ะ

 13. นิรนาม พูดว่า:

  วิธีลงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารและเช็คทำอย่างไง

 14. นิรนาม พูดว่า:

  อยากทราบว่าถ้าเริ่มงวดบัญชีใหม่ เวลาจะดึงรายการซื้อเงินเชื่อแล้วต้องดึงใบสั่งซื้อที่เป็นของงวดบัญชีเดิมจะสามารถทำได้อย่างไรค่ะ

 15. Nong Bombam พูดว่า:

  ต้องการปรับปรุงภาษีซื้อจากรายการที่เราโพสปิดบัญชีไปแล้ว ถ้าต้องปรับปรุงต้องไปปรับปรุงที่ไหนยังไงค่ะ

 16. ววิเชียร พูดว่า:

  เดิมใช้ ปริ้นเตอร์ EPSON แล้วเปรี่ยนเป็น OKI ไม่ทราบว่าต้องใช้รหัสภาษาไทยอะไรครับ

 17. Yupin Theerapipatsiri พูดว่า:

  วิธีที่จะวิเคราะห์ลงบันทึกสมุดรายวันให้เก่งต้องเข้าใจตรงไหนบ้างค่ะบางทีวิเคราะห์ไม่ค่อยเก่ง แล้วต้องลงโปรแกรม express

 18. อะนะ พูดว่า:

  กรณีที่1 เช็คคืน ทั้งจำนวน เราต้องลบเช็คใบเดิมทิ้งแล้วค่อยครีย์เช็คใบใหม่เข้าไปแทนใช่หรือไม่ แต่ถ้าลบออกจะมีผลกระทบต่อรายงานในปีเก่า อยากทราบว่ากรณีนี้ต้องแก้ไขยังไง
  กรณีที่ 2 เช็คที่รับมาก่อนหน้านี้มีการคืน แล้วได้รับโอนมาแทนเช็คคืนใบนั้น แต่โอนมาแค่บางส่วนเพื่อมาแทนเช็ค ในกรณีนี้เราจะต้องทำยังไงค่ะ

 19. การรับ PI มีปัญหาว่ามีสินค้าค้างอยู่ทั้งที่วันที่ปัจจุบันยังไม่ได้คีย์งานเข้าไปค่ะ

 20. นิรนาม พูดว่า:

  ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย ใน เมนู ซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่สัมพันธ์กับผังบัญชี แล้ว แต่เมื่อบันทึก ไม่วิ่งไป GL ต้องทำยังไง

 21. นิรนาม พูดว่า:

  อยากถามว่า ใช้กับบริษัท รถยนต์ได้มั้ยคะ
  ตอนนี้มีปันหา ในการจ่ายเงินดาวออกรถ ซึ่งต้องหักล้างกะตัวรถ หัก คชจ ต่างๆ ตอนนี้แก้ปันหาโดยการใส่ยอดสุทธิลงไปเลย
  แต่อยากได้ให้ข้อมูลลูกค้า 1 คน ลิงค์ข้อมูลทุกอย่าง ไม่ใช่มาที คีย์ที ประมาณนี้คะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s