โปรแกรม Express|บริการบัญชีครบวงจร (คู่มืออย่างย่อ)

 www.ll-accounting.com จำหน่ายโปรแกรมบัญชี Express วางระบบและบริการบัญชีครบวงจร ติดต่อ  (08)-6488-4202  (08)5142-1808  (08)4633-9119 Tel/FAX (02)106-2468

สำหรับคู่มือนี้ เป็นคู่มืออย่างย่อ สำหรับผู้ใช้ระดับเริ่มต้น

1.       การบันทึกตารางข้อมูล เช่น เพิ่มหมวดสินค้า,หน่วยนับ,คลังสินค้า

การเพิ่มหมวดสินค้า          เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หมวดสินค้า

การเพิ่มหน่วยนับ               เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-หน่วยนับ

การเพิ่มคลัง                       เมนู  เริ่มระบบ->กำหนดตารางข้อมูล-คลัง

2.       บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ มี สินค้า,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,ค่าใช้จ่าย,รายได้อื่น

รายละเอียดลูกหนี้                  เมนู ขาย->รายละเอียดลูกหนี้

รายละเอียดเจ้าหนี้                  เมนู ซื้อ->รายละเอียดเจ้าหนี้

รายละเอียดสินค้า                   เมนู สินค้า->รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ         เมนู ซื้อ->รายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย ใน เมนู ซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่สัมพันธ์กับผังบัญชี เช่น

อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน  รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

ค่าไฟฟ้า                     รหัสบัญชีที่สัมพันธ์ คือ รหัสบัญชีค่าไฟฟ้า

รายละเอียดรายได้อื่น ๆ                เมนู ขาย->รายละเอียดรายได้อื่น ๆ

*** ในกรณีต้องการบันทึกรายได้อื่น ที่ไม่ใช่รายได้ที่เกิดจากการขายสินค้าที่ตัดสต๊อค  ใน เมนู ขาย โดยรายละเอียดรายได้ จะต้องสัมพันธ์กับผังบัญชี เช่นเดียวกันกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

3.       บันทึกยอดยกมาบัญชี,เจ้าหนี้,ลูกหนี้,เช็ครับ,เช็คจ่าย,สินค้า

บัญชียกมา            เมนู บัญชี->ยอดยกมา/ยอดปีที่แล้ว->บันทึกยอดยกมา

เจ้าหนี้ยกมา          เมนู การเงิน->จ่ายเงิน-บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา

ลูกหนี้ยกมา           เมนู การเงิน->รับเงิน-บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา

เช็ครับยกมา          เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็ครับ

เช็คจ่ายยกมา        เมนู การเงิน->ธนาคาร->ทะเบียนเช็คจ่าย

สินค้า                    เมนู การเงิน->สินค้า->รายละเอียดสินค้า->เลือกรายการสินค้าแล้วกด F8 (กรณีใช้แบบเฉลี่ย) กด F7 (กรณีใช้แบบ FIFO)

สินทร้พย์ถาวร        เมนู บัญชี->รายการทรัพย์สิน (เพิ่มรายการยอดยกมา จากปีก่อน ๆ ทั้งนี้ให้ใส่มูลค่าค่าเสื่อมสะสมยกมาด้วย

4.       บันทึกตั้งหนี้->จ่ายเงิน->ผ่านเช็คจ่าย

ตั้งเจ้าหนี้                 เมนู ซื้อ->ซื้อเชื่อ

จ่ายเงิน                   เมนู การเงิน->จ่ายเงิน->จ่ายชำระหนี้

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

ผ่านเช็คจ่าย           กรณีที่มีการจ่ายเช็คให้บันทึกผ่านเช็คจ่ายโดยนำข้อมูลจาก Bank Statement มาทำการผ่านเช็ค โดยเข้าเมนู การเงิน->ธนาคาร->ผ่านเช็คจ่าย

5.       บันทึกซื้อ,ค่าใช้จ่าย (ไม่ได้เครดิต แต่จ่ายด้วยเงินสดหรือเช็คหรือโอนเงิน)

ซื้อเงินสด                เมนู ซื้อ->ซื้อเงินสด

(กรณีที่จ่ายด้วยเช็คหรือโอนเงิน ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม)

6.       กรณีที่มีการส่งคืนหรือได้รับลดหนี้

ส่งคืนหรือลดหนี้              เมนู การเงิน-จ่ายเงิน-ส่งคืน/ลดหนี้

7.       บันทึกขายสด

บันทึกขายสด        เมนู ขาย->ขายเงินสด

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

8.       บันทึกขายเชื่อ->วางบิล->รับชำระหนี้->นำเงินสดฝากธนาคารหรือนำเช็คฝากธนาคาร->ผ่านเช็ครับ

บันทึกขายเชื่อ       เมนู ขาย->ขายเชื่อ

บันทึกวางบิล         เมนู การเงิน->รับเงิน->วางบิล

บันทึกรับเงิน          เมนู การเงิน->รับเงิน->รับชำระหนี้

(กรณีที่รับเช็คหรือรับโอนเงินเข้าธนาคาร    ให้กด F7 หลังจากบันทึกรายการสินค้าแล้ว เพื่อบันทึกเพิ่มเช็คหรือรับโอนเงิน)

บันทึกฝากเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ฝากเงินสด

บันทึกผ่านเช็ครับ  เมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คผ่าน

(ในการผ่านเช็ครับ มีวิธีอื่น ๆ อีก เช่น มีSlip เป็นหลักฐานในการนำเช็คไปฝาก เข้าเมนู ธนาคาร->บันทึกเช็คนำฝาก->ใช้ใบนำฝาก)

9.       บันทึกรับคืน/ลดหนี้

บันทึกรับคืน/ลดหนี้               เมนู การเงิน->รับเงิน->รับคืน/ลดหนี้

10.    การเบิกจ่ายสินค้าเพื่อผลิตหรือเบิกใช้งาน

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->จ่ายสินค้าภายใน->จ่ายสินค้าภายใน//เบิกวัตถุดิบเพื่อผลิต

11.    รับสินค้าจากการผลิต

เมนู สินค้า->รายการประจำวันสินค้า->ปรับปรุงยอดสินค้า->รับสินค้าจากการผลิต

12.    บันทึกนำเงินฝากธนาคาร,ถอนเงิน

บันทึกถอนเงินสด  เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->ถอนเงินสด

บันทึกโอนเงินระหว่างธนาคาร            เมนู ธนาคาร->บันทึกเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก->โอนเงินระหว่างบัญชี

13.    บันทึกรายการในสมุดรายวัน โดยไม่ได้เชื่อมต่อจากระบบซื้อ ขาย การเงิน สินค้า

เมนู บัญชี->ลงประจำวัน->สมุดรายวัน

14.    เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารใหม่ จะต้องทำรายการต่าง ๆ ดังนี้

14.1  สร้างผังบัญชี              เมนู บัญชี->ผังบัญชี

14.2  สร้างสมุดธนาคาร       เมนู ธนาคาร->รายละเอียดบัญชีเงินฝากธนาคาร

14.3   กำหนดวิธีการจ่ายเงินและรับเงิน

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบขายและลูกหนี้->วิธีการรับชำระหนี้

เมนู เริ่มระบบ->ตั้งค่าเริ่มต้นต่างๆ->ระบบซื้อและเจ้าหนี้->วิธีการจ่ายชำระหนี้

15.    บันทึกรายการทรัพย์สินถาวร

เมื่อมีการบันทึกรายการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับรายการทรัพย์สิน จะต้องบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินถาวรที่ซื้อมา (มูลค่าก่อน VAT) เพื่อให้เกิดการบันทึกค่าเสื่อมราคา (โดยระบบเชื่อมต่อไปยังบัญชีอัตโนมัติ)

เมนูบัญชี->รายการทรัพย์สิน

16.    การใช้คีย์บอร์ด เพื่อการเพิ่ม,แก้ไข,ลบหรือ อื่น ๆ

Alt+A               =             เพิ่ม

Alt+E              =             แก้ไข

Alt+D              =             ลบ

Shift+F2         =             เครื่องคิดเลข

Alt+l                =            การค้นหาข้อมูลแบบ list

F2                   =             ใช้ในเมนู บัญชี ->ลงรประจำวัน เมื่อบันทึกถึงรายการสุดท้ายและไม่ต้องการบันทึกด้วยการกดคีย์ตัวเลข  ให้กด F2 โปรแกรมจะคำนวณยอดผลต่างใส่ในช่องจำนวนเงิน เมื่อกด F2

ทิปและเทคนิคอื่นในโปรแกรมบัญชี Express

 • ในเมนูใดๆ หากต้องการ  แก้ไข เพิ่ม ลบ รายละเอียด เช่น รายการสินค้า รายการชำระโดยอื่นๆ รายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย  ภาษีซื้อ   ให้คลิ๊กขวาที่บรรทัดรายละเอียด
 • ในกรณีที่อยู่ในเมนูซื้อสด บันทึกค่าใช้จ่าย อื่น หรือ จ่ายชำระหนี้ที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กรอกจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อบันทึกบัญชี และระบบจะเชื่อมต่อไปยังระบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย เพื่อกรอกรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติม
 • ในบางครั้งหากต้องการตรวจดูรายการซื้อเชื่อหรือขายเชื่อ ว่าได้จ่ายชำระหรือรับชำระหรือไม่ ด้วยเอกสารใบใด  เมื่ออยู่ในเมนูซื้อเชื่อหรือขายเชื่อ เลือกเอกสารที่ต้องการตรวจดู แล้วเลือก Sheet การชำระเงิน หากปรากฎเลขที่เอกสาร และจำนวนเงินที่ชำระ แสดงว่ามีการชำระเงินแล้ว


เกี่ยวกับ ll accounting sis

ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Express วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การใช้งานExpress คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

27 ตอบกลับที่ โปรแกรม Express|บริการบัญชีครบวงจร (คู่มืออย่างย่อ)

 1. kang4roo พูดว่า:


  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

  IF YOU NEED A BLOG, DONT FORGET TO SEE WEBSITE “Leoxa.com”
  (The Themes Is Very-very Beautiful & Also Able To Place Adsense)

  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 2. bloggoo พูดว่า:

  “ขอเชิญคุณมาร่วมแบ่งปันความคิด สิ่งที่น่าสนใจ สะท้อนความเป็นตัวคุณ เพื่อให้เป็นสังคมออนไลน์คุณภาพอีกแห่งหนึ่งของคนไทย พิมพ์หรือเข้าไปได้ที่ http://www.bloggoo.com/
  ขออภัยหาก Comment ฉบับนี้รบกวนท่าน. ขอบคุณมากครับ.

 3. อยากได้ที่มีรู)ประกอบด้วยอะครับ

 4. best buy product พูดว่า:

  สินค้าดีมีคุณภาพ จาก อเมซอล สนใจดูได้ที่นี่ http://www.bestbuysaleprices.com ขออภัยหาก Comment ฉบับนี้รบกวนท่าน. ขอบคุณมากครับ.

 5. kanittha พูดว่า:

  โปรแกรมบัญชี Express ใช้งานไม่ได้ฟ้อง Error No:-330 Tag Name not found ISRUN1 ต้องแก้ไขยังไงค่ะ

 6. นิรนาม พูดว่า:

  พอจะพิมพ์รายงานบัญชีแต่ตัวหนังสือมันโย้ ต้องไปตั้งค่าที่ไหน อย่างไรค่ะ ใช้express on windows เครื่องเป็น windows 7 รบกวนช่วยตอบแบบละเอียดหน่อยน่ะคะ

 7. บ.ทิพย์บรรพต กรุ๊ป พูดว่า:

  Error No: 330 (92….) และมีข้อความว่า Tag Name Not Found คือ อะไรคะ เปิดข้อมูลไม่ได้เลย

 8. นิรนาม พูดว่า:

  ลองจัดเรียงข้อมูลดูก่อนนะคะ

 9. นันธิเวช พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ไม่มีความรู่Expessเรยค่ะ แต่ต้องมาใช้งาน มีข้อสงสัยอยากถามว่า การบันทึกคชจ.เป็นเงินสดบันทึกได้ที่หัวข้อไหนค่ะ ใช่ตรงที่
  บัญชี
  สมุดรายวันจ่ายเงิน
  ใช่ตรงนี้หรือเปล่าค่ะ

  • นิรนาม พูดว่า:

   สามารถทำได้หลายเมนูค่ะ
   เช่น ในสมุดรายวันจ่าย หรือจะเข้าที่ บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
   ซึ่งต้องสร้างรายละเอียดค่าใช้จ่ายก่อนนะคะ

 10. พี พูดว่า:

  ในช่องรหัสสามารถใช้เครื่องหมายนี้ได้ไหม ” / “

 11. นิรนาม พูดว่า:

  อยากทราบการตัดStock ค่ะ ตั้งแต่สร้าง ใหม่เลยค่ะ

 12. เปโกะ พูดว่า:

  ไม่มีความรู้เรื่องโปรแกรม Express เลยค่ะ อยากทราบว่าใช้งานยากรึเปล่าค่ะ

 13. นิรนาม พูดว่า:

  วิธีลงข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารและเช็คทำอย่างไง

 14. นิรนาม พูดว่า:

  อยากทราบว่าถ้าเริ่มงวดบัญชีใหม่ เวลาจะดึงรายการซื้อเงินเชื่อแล้วต้องดึงใบสั่งซื้อที่เป็นของงวดบัญชีเดิมจะสามารถทำได้อย่างไรค่ะ

 15. Nong Bombam พูดว่า:

  ต้องการปรับปรุงภาษีซื้อจากรายการที่เราโพสปิดบัญชีไปแล้ว ถ้าต้องปรับปรุงต้องไปปรับปรุงที่ไหนยังไงค่ะ

 16. ววิเชียร พูดว่า:

  เดิมใช้ ปริ้นเตอร์ EPSON แล้วเปรี่ยนเป็น OKI ไม่ทราบว่าต้องใช้รหัสภาษาไทยอะไรครับ

 17. Yupin Theerapipatsiri พูดว่า:

  วิธีที่จะวิเคราะห์ลงบันทึกสมุดรายวันให้เก่งต้องเข้าใจตรงไหนบ้างค่ะบางทีวิเคราะห์ไม่ค่อยเก่ง แล้วต้องลงโปรแกรม express

 18. อะนะ พูดว่า:

  กรณีที่1 เช็คคืน ทั้งจำนวน เราต้องลบเช็คใบเดิมทิ้งแล้วค่อยครีย์เช็คใบใหม่เข้าไปแทนใช่หรือไม่ แต่ถ้าลบออกจะมีผลกระทบต่อรายงานในปีเก่า อยากทราบว่ากรณีนี้ต้องแก้ไขยังไง
  กรณีที่ 2 เช็คที่รับมาก่อนหน้านี้มีการคืน แล้วได้รับโอนมาแทนเช็คคืนใบนั้น แต่โอนมาแค่บางส่วนเพื่อมาแทนเช็ค ในกรณีนี้เราจะต้องทำยังไงค่ะ

 19. การรับ PI มีปัญหาว่ามีสินค้าค้างอยู่ทั้งที่วันที่ปัจจุบันยังไม่ได้คีย์งานเข้าไปค่ะ

 20. นิรนาม พูดว่า:

  ต้องการบันทึกค่าใช้จ่าย ใน เมนู ซื้อจะต้องกำหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอื่น ๆที่สัมพันธ์กับผังบัญชี แล้ว แต่เมื่อบันทึก ไม่วิ่งไป GL ต้องทำยังไง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s