การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงินในExpress

การตรวจสอบบัญชีก่อนออกงบการเงิน

 •  
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับทรัพย์สิน ให้คิดค่าเสื่อมลงบัญชีทั้งแฟ้มด้วย แล้วค่อยไปดูรายงาน
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับลูกหนี้ หรือเช็ครับ ควรสั่งคำนวณยอดลูกหนี้ใหม่
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับเจ้าหนี้ หรือเช็คจ่าย ควรสั่งคำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่
  • ก่อนดูรายงานรายละเอียดประกอบ หรือแยกประเภท ให้คำนวณยอดเปลี่ยนแปลงก่อน
  • ก่อนดูรายงานเกี่ยวกับสินค้า ควรคำนวณสินค้าข้อ 7.4 คำนวณยอดสะสม/คงเหลือ/ลงบัญชี

การตรวจสอบเช็ครับล่วงหน้า ก่อนตรวจสอบจะต้องนำสมุดบัญชีหรือ Bank Statement มาบันทึกผ่านเช็ครับก่อน แล้วต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 54 แยกประเภทบัญชีเช็ครับล่วงหน้ากับ รายงาน 3 C เช็ครับคงเหลือ ณ วันที่ ถ้าหากตรงกันถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงอาจเกิดจากการ

 •  
  • ยอดยกมาของเช็ครับล่วงหน้าที่บันทึกไว้ที่ทะเบียนเช็ครับ รวมแล้ว ไม่ตรงกับในบัญชียอดยกมา ในเมนูบัญชี ข้อ 3
  • แก้ไขบัญชีเช็ครับล่วงหน้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
  • หรือมีการลงบัญชีเช็ครับล่วงหน้าในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้กรอกเลขที่เช็ค
  • หรือเกิดจากไป CTRL-D ลบเช็คทิ้ง ในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก

การตรวจสอบเช็คจ่ายล่วงหน้า ก่อนตรวจสอบจะต้องนำ Bank Statement มาบันทึกผ่านเช็คจ่าย แล้วพิมพ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 54 แยกประเภทบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้ากับ รายงาน 3 D เช็คจ่ายคงเหลือ ณ วันที่ ถ้าหากตรงกันถือว่าถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงอาจเกิดจากการ

 •  
  •  
   • ยอดยกมาของเช็คจ่ายล่วงหน้าที่บันทึกไว้ที่ทะเบียนเช็คจ่าย รวมแล้ว ไม่ตรงกับในบัญชียอดยกมา ในเมนูบัญชี ข้อ 3
   • แก้ไขบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • หรือมีการลงบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้กรอกเลขที่เช็ค
   • หรือเกิดจากไป CTRL-D ลบเช็คทิ้ง ในรายละเอียดบัญชีเงินฝาก

การตรวจสอบราคาสินทรัพย์ที่ซื้อมาทั้งสิ้น จะต้องปริ๊นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 5 B5 ค่าเสื่อมแยกตามบัญชีทรัพย์สิน ดูที่ช่องของราคาทรัพย์สินว่ายอดรวมนั้นตรงกับบัญชีที่ดิน อาคาร ยานพาหนะ และอุปกรณ์ในรายงาน 5.5 รายละเอียดประกอบหรือไม่ ถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ราคาซื้อของทรัพย์สินแต่ละตัวที่กรอกไว้ในรายการทรัพย์สินรวมกันแล้ว ไม่ตรงกับในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาของทรัพย์สินแต่ละประเภท
   • ได้ลงรายการทรัพย์สินในเมนูบัญชี ข้อ B ไว้ แต่ไม่ได้บันทึกซื้อทรัพย์สินตัวนั้น ในสมุดรายวันด้วย
   • บันทึกซื้อทรัพย์สินในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้บันทึกรายการทรัพย์สินในเมนูบัญชี ข้อ B
   • บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน แต่ไม่ได้บันทึกการขายในสมุดรายวัน
   • บันทึกการขายในสมุดรายวัน แต่ไม่ได้บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน
  • การตรวจสอบค่าเสื่อมราคาสะสมของสินทรัพย์ทั้งสิ้น จะต้องปริ๊นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงาน 5 B5 ค่าเสื่อมแยกตามบัญชีทรัพย์สิน ให้นำช่องของราคาทรัพย์สินลบกับช่องยอดยกไปจะได้ค่าเสื่อมราคาสะสมทั้งสิ้นและนำยอดดังกล่าวไปเทียบกับบัญชีค่าเสื่อมราคาสะสมในรายงาน 5.5 รายละเอียดประกอบ ถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง ถ้าไม่ตรงกันอาจเกิดจาก
   • ค่าเสื่อมราคาสะสมยกมา ที่ใส่ไว้ในรายการทรัพย์สินแต่ละตัว ไม่ตรงกับในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาของค่าเสื่อมราคาสะสม
   • บันทึกการขายทรัพย์สินในรายการทรัพย์สิน แต่ไม่ได้ลงบัญชีเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมในสมุดรายวันด้วย
   • ลงบัญชีเดบิตค่าเสื่อมราคาสะสมในสมุดรายวันไว้ แต่ไม่ได้บันทึกการขายทรัพย์สิน ในรายการทรัพย์สิน

การตรวจสอบลูกหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีลูกหนี้การค้าและ รายงานสถานะลูกหนี้หรือลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาลูกหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน – > ข้อ 1 รับเงิน –> ข้อ 6 บันทึกรายการลูกหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีลูกหนี้การค้า
   • ในรายละเอียดลูกค้ามีการผูกบัญชีเพื่อลงรายวันไว้มากกว่า 1 บัญชี คืออาจมีลูกค้าบางรายผูกบัญชีไว้กับบัญชีลูกหนี้อื่น ๆเช่นลูกหนี้นาย ก ผูกบัญชีไว้กับบัญชีลูกหนี้การค้าส่วนลูกหนี้นาย ข ผูกบัญชีไว้กับลูกหนี้อื่น ๆเป็นต้น ฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีลูกหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • วันที่รับชำระหรือออกใบลดหนี้ อยู่ก่อนวันที่ขายสินค้า
   • มีการลงบัญชี ลูกหนี้การค้าในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูขาย หรือการเงิน ทำให้ในแยกประเภทบัญชีลูกหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในลูกหนี้รายตัวไม่มี

การตรวจสอบเจ้าหนี้คงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้การค้าและ รายงานสถานะเจ้าหนี้หรือเจ้าหนี้คงค้าง ณ วันที่หากตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาเจ้าหนี้รายตัวที่บันทึกไว้ในเมนูการเงิน – > ข้อ 2 จ่ายเงิน –> ข้อ 5 บันทึกรายการเจ้าหนี้คงค้าง-ยกมา รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีเจ้าหนี้การค้า
   • ในรายละเอียดผู้จำหน่ายมีการผูกบัญชีเพื่อลงรายวันไว้มากกว่า 1 บัญชี คืออาจมีผู้จำหน่ายบางรายผูกบัญชีไว้กับเจ้าหนี้อื่น ๆฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีเจ้าหนี้การค้าในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • วันที่จ่ายชำระหรือส่งคืน อยู่ก่อนวันที่ซื้อเชื่อ
   • มีการลงบัญชี เจ้าหนี้การค้าในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูซื้อ หรือการเงิน ทำให้ในแยกประเภทบัญชีเจ้าหนี้มีการเคลื่อนไหว แต่ในเจ้าหนี้รายตัวไม่มี

การตรวจสอบสินค้าคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือเทียบกับรายงานสินค้า ที่เมนูรายงานข้อ 4.2.5 (กรณีคิดต้นทุนไม่แยกตามคลัง) หรือรายงานข้อ 4.2. B (กรณีคิดต้นทุนแยกตามคลัง) ดูช่องมูลค่าคงเหลือถ้าตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • ยอดยกมาของสินค้าที่บันทึกไว้ในเมนูรายละเอียดสินค้า รวมยอดแล้ว ไม่ตรงกับที่บันทึกไว้ในเมนูบัญชี ข้อ 3 บันทึกยอดยกมาบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลืออาจลองเช็คจากในรายงาน 425 หรือ 42 B ในขอบเขตรายงานกำหนดตรง ณ วันที่ให้ เป็น วันที่เริ่มรอบบัญชี ส่วนตรงหัวข้อพิมพ์ล๊อตคงเหลือให้กำหนดเป็น “Y”
   • ในรายละเอียดสินค้ามีรหัสสินค้าบางตัว อ้างถึงกลุ่มบัญชีสินค้า ที่ไม่ใช่กลุ่มของสินค้าสำเร็จรูป ฉะนั้นเวลาดูรายงานให้คำนึงในจุดนี้ด้วย
   • แก้ไขบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดรายวันเป็นบัญชีอื่น (เช็คได้จากเมนูเริ่มระบบ –> 5.3 สั่งให้ระบบอื่น ๆ ตรวจสอบการลงบัญชีใหม่)
   • มีการลงบัญชีสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูซื้อ หรือเมนูขาย ทำให้ในแยกประเภทบัญชีสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหว แต่ในสินค้ารายตัวกลับไม่มีการเคลื่อนไหว

การตรวจสอบเงินมัดจำรับคงเหลือ ณ วันสิ้นงวด จะต้องปริ้นซ์ 2 รายงานมาเทียบกัน นั่นคือ รายงานแยกประเภทบัญชีเงินมัดจำรับ  เทียบกับรายงานเงินมัดจำรับ  ที่เมนูรายงานข้อ 1.1.2 เลือกวันที่ตั้งแต่ 01/01/30 (ทุกครั้งถึงแม้จะเป็นปีถัด ๆ ไปก็ตาม) จนถึงสิ้นเดือนที่ตรวจสอบ เลือกที่ช่อง พิมพ์เฉพาะเอกสารที่ค้าง (จะต้องจำไว้ว่ารายงานนี้ต้องพิมพ์ตรงกับวันสิ้นเดือนทุกครั้ง เพราะหากมีการเคลื่อนไหว รายงานนี้จะถูกเปลี่ยนแปลง และทำให้ไม่พิมพ์รายงานที่ตรงกับบัญชีแยกประเภทได้) ถ้ารายงานทั้งสอง ตรงกันถือว่าถูกต้อง หากไม่ตรงกันอาจเกิดจาก

 •  
  •  
   • มีการลงบัญชีเงินมัดจำรับในสมุดรายวันเอง โดยไม่ได้เข้าไปทำในเมนูขาย->เงินมัดจำรับ  หรือเมนูรับชำระหนี้ โดยเลือก รับชำระด้วยเงินมัดจำรับ แต่ไม่ได้ เลือกตัดเงินมัดจำรับใบนั้น ๆ ทำให้ในแยกประเภทบัญชีสินค้านั้นมีการเคลื่อนไหว แต่ในเงินมัดจำรับกลับไม่มีการเคลื่อนไหว

นอกจากนี้ยังมีรายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องมีรายละเอียดประกอบอื่น  เช่น

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ธนาคารเปรียบเทียบสมุดบัญชีหรือ Bank statement

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เงินสดในมือเปรียบเทียบกับเงินที่มีเหลืออยู่จริง

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เจ้าหนี้กรมสรรพากรหรือลูกหนี้กรมสรรพากร เปรียบเทียบกับยอดที่มีเหลืออยู่จริง

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3/53 เปรียบเทียบกับรายการที่จ่ายในเดือนถัดไป ซึ่งจะต้องมียอดคงเหลือตรงกับยอดที่จ่ายชำระภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ เงินฝากค้ำประกัน (ถ้ามี) กับการอ้างอิงถึงหนังสือค้ำประกัน

       ตรวจสอบบัญชีแยกประเภทคงเหลือ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย กับการอ้างอิงถึงเอกสารที่บันทึกค้างจ่าย

เกี่ยวกับ ll accounting sis

ตัวแทนจำหน่าย โปรแกรมบัญชี Express วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี และการใช้งานโปรแกรมบัญชี Express
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การใช้งานExpress คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s